Menü

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


 


 


 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek a Color-Computer Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) mint szolgáltató által üzemeltetett faajandekshop.hu weboldal (a továbbiakban: ,,webshop”) ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”) (Color-Computer Kft. és az Ügyfél a továbbiakban: „Fél” vagy „Felek”) általi használatára vonatkoznak.

Ügyfelek Color-Computer Kft. internetes áruházában vevői megrendelést rögzítő mindennemű természetes és jogi személy


 

 1. A Color-Computer Kft / Faajandekshop.hu tevékenysége


 

A Color-Computer Kft. fából készít használati és ajándéktárgyakat.(a továbbiakban: „Termék”).


 

 1. Elérhetőség és adatok


 

A Color-Computer Kft. adatai:

név: Color-Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

székhely: 2890 Tata, Faller u. 20.

cégjegyzékszám vezetve a Komárom-Esztergom megyei Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában: 11-09-005640

adószám: 114726672-2-11

képviselő: Tóth Miklós

elérhetőség (email): faajandekshop@gmail.com

telefon:34/-311-211


 

A Color-Computer Kft.részére tárhelyet biztosító adatai:

név: Shoprenter Kft.

székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

cégjegyzékszám: Cg. 09-09-020636

képviselő: Zajdó Csaba

elérhetőség: info@shoprenter.hu


 

 1. A Honlapon igénybe vehető szolgáltatások köre


 

A szerződés tárgya jelen internetes áruházban található mindazon árucikk, amire Vevő vásárlási megrendelést rögzít. Vevő az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó információs oldalakon találja meg, azt elfogadta, vagy változtatható tartalom esetén a megrendelés rögzítésekor igényeinek megfelelően leadja a megjegyzés rovatban.
A megrendelés rögzítésével Vevő kijelenti, hogy a megrendelt termékek paramétereit elfogadja, és igényeinek mindenben eleget tevőnek ismeri el.


 

 • Kapcsolat: a személyes adatok megadásával az Ügyfél lehetővé teszi, hogy kérdései és kérései a webshophoz-hoz eljussanak, és azokra választ, felvilágosítást adjon az Ügyfélnek a megadott elérhetőségein.;

 • Hírlevél: az Ügyfél a feliratkozással a személyes adatait és igényeit eljuttatja a webshophoz, aki a megadott elérhetőségeken értesíti az Ügyfelet az aktuális ajánlatokról, és az Ügyfél igényeinek kielégítési lehetőségeiről. A webshop ezen a csatornán értesíti Ügyfeleit a termékfejlesztésekről, bemutatókról és rendezvényekről is.;

 • Rendelés: az Ügyfél a rendelés leadásakor megadott személyes adataival lehetővé teszi a rendelés teljesítését (beleértve a kiszállítást és számlázást is). A rendelés leadásakor / ezt követően kerül sor a fizetésre, majd a Termékek kiszállítására, átvételére, továbbá az egyedi igények kielégítésére.


 

 1. A rendelés, szerződéskötés menete


 

A Vevő az árukategóriák segítségével kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket ill. termékeket, megadja a megrendelt terméket azonosító, leíró összes információt, a kosárba helyezi azt, és kitölti a fizetési mód, szállítási és számlázási rovatokat. A megrendelés feladása előtt a kosárban levő termék törölhető, adatai szükség esetén módosíthatók. Értelmezhetetlen adatok megadása esetén a megrendelést Eladó tárgytalannak tekinti. Az adatok helyességét Vevő szavatolja, ezek helytelenségéből származó semminemű gazdasági és nem gazdasági természetű hátrányos helyzetért Eladó nem vonható felelősségre.
A rendszer bruttó árat számol és jelenít meg. Attól függően, hogy regisztrált Vevőről vagy új Vevőről van szó, a számításnál az adható árkedvezményeket is figyelembe veszi. A végleges ár meghatározása az eladási ügylet jogerőssé válásakor történik meg, ekkor az Eladó további engedményeket adhat, a másutt meghirdetett mindenkori árpolitikája alapján.
Az általános szerződési feltételek elfogadása után, és csak azután, a Vevő által megadott e-mail címre a rendszer elektronikus levelet küld, melyben a rögzített vevői megrendelés részletei szerepelnek. Az automatikus elektronikus levél nem minősül megrendelés visszaigazolásnak.


 

A webshop köteles a megrendelés megérkezését az Ügyfél felé elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni.


 

A megkötendő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a webshop nem iktatja. A szerződés nyelve a magyar.


 

 1. A teljesítés menete


 

A teljesítés feltétele, így különösen a fizetés, a fuvarozás és a teljesítési határidő ismertetése.


 

A Termék vagy Szolgáltatás árára vonatkozó elírásokért a webshop nem vállal felelősséget, azok téves feltüntetése esetén webshop nem köteles a szerződést teljesíteni. Ebben az esetben az Ügyfél által kifizetett teljes összeget haladéktalanul visszatéríti a webshop.


 

 1. A fogyasztó elállási- és felmondási joga (fogyasztók1 esetén)


 

Az 1. melléklet alkalmazásával is kitölthető ez a 6. pont, vagy az alábbiak szerint:


 

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg, amit (i) termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhat.


 

Ha a szerződés szolgáltatás nyújtására irányul, és a teljesítés a fogyasztó kérésére az elállási határidő előtt megkezdődik, a fogyasztót a fenti 14 napos határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. Ebben az esetben a fogyasztó köteles megtéríteni a webshop ésszerű költségeit.


 

  1. Nyilatkozat


 

A fogyasztó elállási- és felmondási jogát (i) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási- és felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a fentiek szerint meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.


 


 

  1. Visszatérítés


 

Ha a fogyasztó a fenti szabályoknak megfelelően eláll a szerződéstől, a webshop haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.


 

A webshop a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a webshop a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.


 

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a webshop nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többlet költségeket.


 

  1. Termék visszaküldése


 

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a webshopnak átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.


 

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a webshop mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a webshopot a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.


 

 1.  

  1. Kivételek


 

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási- és felmondási jogát:


 

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a webshop a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac webshop által nem befolyásolható, a 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

 5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

   

 1. Hibás teljesítés szabályai (fogyasztók esetén)


 

  1. Kellékszavatosság


 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?


 

Ön a webshop hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.


 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?


 

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.


 

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.


 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.


 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?


 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.


 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?


 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.


 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?


 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshop vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


 

  1. Termékszavatosság


 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?


 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.


 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?


 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.


 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?


 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?


 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.


 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?


 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.


 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?


 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:


 

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.


 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.


 

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


 


 


 


 

  1. Jótállás


 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?


 

Hibás teljesítés esetén szerződés / jogszabály (pl. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet) alapján a webshop jótállásra köteles.


 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?


 

Ha a jótállást alapító szerződés vagy jogszabály a jótállás alapján érvényesíthető jogokat külön nem jelöli meg, akkor a jogosult kijavítást vagy kicserélést kérhet, a kijavítási költség megtérítését követelheti, árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől.


 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?


 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.


 

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.


 

 1. Panaszkezelés (fogyasztók esetén)


 

A fogyasztó a webshop a Termék fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a webshoppal, annak fent megadott elérhetőségein keresztül.


 

  1. Szóbeli (telefonos) panasz


 

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a webshop a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal (a beérkezését követően harminc napon belül a webshop köteles írásban érdemben megválaszolni és közölni) egyidejűleg megküldeni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.


 

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.


 

  1. Írásbeli panasz


 

Az írásbeli panaszt a webshop a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a webshop indokolni köteles. A webshop a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.


 

A panasz elutasítása esetén a webshop köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy (i) panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, és a webshop a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.


 

Az írásbeliség követelményének levél, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.


 

 1. Vitarendezés


 

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot érintő beadványokkal kapcsolatban a területileg illetékes járási hivatalok, mint elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság, rendelkeznek hatáskörrel:


 

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag


 

A fogyasztó fogyasztói jogvita esetén jogosult békéltető testülethez fordulni. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.


 

A webshop székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe: webshop. Az illetékes békéltető testületek listája:


 

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek


 

A fogyasztói jogvita a békéltető eljárás meghiúsulása vagy annak igénybe nem vétele esetén polgári eljárás keretében, bíróság előtt rendezhető, amelyre az webshop bíróság kizárólagosan illetékes.


 

 1. Egyéb szabályok


 

A webshop nem felel a Szolgáltatás alábbi okokból bekövetkező hibájáért:


 

 1. a Szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél által felhasznált eszközök működési hibája, alkalmatlansága miatt;

 2. a Szolgáltatás helytelen vagy nem rendeltetésszerű használata miatt;

 3. a jogszabályi előírások Ügyfél általi megszegése miatt (ideértve a Szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra való felhasználását, vagy bármilyen jogellenes magatartás tanúsítását);

 4. a Szolgáltatás megszakadása vagy hibája más szolgáltató által nyújtott helyi hozzáférés vagy kapcsolódás megszakadásából ered.


 

Az Ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni, saját adatait a valóságnak megfelelően feltüntetni, a Honlapot annak célja szerint használni. A Honlap és a Szolgáltatás helytelen használatáért minden felelősség az Ügyfelet terheli.


 

A Honlapon feltüntetett összes adat, szöveg, kép és tartalom a webshop szellemi tulajdona, azt felhasználni az Ügyfél semmilyen formában nem jogosult.


 

A webshop] szolgáltatási tevékenységére magatartási kódexet nem alkalmaz.


 

 1. Az ÁSZF-re irányadó jog


 

A Honlap használatakor az Ügyfél kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF-et, és az Adatkezelési Tájékoztatót. E két dokumentum megtalálható itt (visszamenőlegesen is): webshop.


 

A webshop bármikor jogosult a jelen ÁSZF-et módosítani, amely módosítás a Honlapon történő közzététellel válik hatályossá.


 

A jelen ÁSZF-re és a Felek között létrejött jogviszonyra a magyar jog szabályai az irányadók. Ha valamely rendelkezés jogszabályba ütközik, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, az nem érinti a többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát.


 

Dátum: 2021 05. 10.


 


 

1. melléklet


 

Elállási/Felmondási mintatájékoztató


 

Elállási/Felmondási jog


 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.


 

Az elállási/felmondási határidő az szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le


 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 2890 Tata, Faller u. 20. vagy a faajandekshop@gmail.com.


 

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. (3....)


 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.


 

Az elállás/felmondás joghatásai


 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.


 


 


 

f)A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.”


 


 


 


 


 

2. melléklet


 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta


 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)


 

Címzett: : Faajandekshop.hu


 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:


 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:


 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)


 

Kelt:

1A Ptk. értelmezésében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Keresés